JURIDISCHE INFORMATIE

1. AUTEURSRECHT
Alle rechten van het auteursrecht van deze website zijn eigendom van Velcro BVBA en diens dochterondernemingen (Velcro Companies). Deze rechten zijn hierbij voorbehouden.  Velcro Companies geeft u hierbij toestemming om één kopie te maken van de inhoud die op deze Website wordt weergegeven. Deze kopie kunt u gebruiken om meer te weten te komen over en het evalueren van diensten en producten van Velcro Companies of over het verkrijgen ervan. U gaat ermee akkoord dat een kopie moet zijn voorzien van de tekst “©Velcro BVBA 2018. Alle rechten voorbehouden.”. U hebt geen toestemming voor het afdrukken, kopiëren, reproduceren, verspreiden, verzenden, uploaden, downloaden, opslaan, uitvoeren, publiekelijk tonen, wijzigen of aanpassen van de inhoud op deze Website

2. . HANDELSMERKEN
Deze Website bevat veel handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van Velcro Companies. Al deze merken/merktekens en namen zijn eigendom van Velcro Companies. U erkent dat u geen rechten, aanspraken of belangen hebt in de handelsmerken en u verbindt zich ertoe geen actie te ondernemen om dergelijke rechten te registeren of anderszins te belemmeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het registreren van een merk(teken) dat een zodanige gelijkenis met een merk(teken) of handelsnaam van Velcro Companies vertoont dat er verwarring door kan ontstaan. Handelsmerken van andere partijen worden waar mogelijk geïdentificeerd en Velcro Companies erkent de rechten ervan. Zie onze pagina Patent en Handelsmerken voor meer informatie.

3. DISCLAIMER
Alle informatie op deze Website is zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan wijzigingen. Hoewel alle inspanningen zijn gedaan om deze Website nuttig en nauwkeurig te maken, garandeert Velcro Companies niet de nauwkeurigheid van de informatie die op deze Website wordt verstrekt. Dit heeft te maken met het open karakter van deze Website en de mogelijke fouten in de opslag en verzending van digitale informatie. AL HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT ‘IN DE HUIDIGE STAAT’, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VELCRO COMPANIES WIJST ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VELCRO COMPANIES GARANDEERT NIET DAT FUNCTIES OP DEZE WEBSITE NIET WORDEN ONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN HERSTELD OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IS. VELCRO COMPANIES GEEFT GEEN GARANTIES OF DOET GEEN TOEZEGGINGEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WAT BETREFT DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

U BENT ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID GERECHTIGD OM INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, BUITENSPORIGE OF SPECIALE KOSTEN (WAARONDER SCHADEVERGOEDINGEN VOOR ZAKELIJK VERLIES, WINST- OF GEBRUIKSDERVING) TE VERHALEN OP VELCRO COMPANIES, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE WEBSITE OF PRODUCTEN DIE ZIJN AANGESCHAFT VIA DEZE WEBSITE, ZELFS INDIEN VELCRO COMPANIES OP DE HOOGTE IS GESTELD OF OP DE HOOGTE ZOU KUNNEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING TOE VAN GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID. ENKELE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN IN DEZE BEPALINGEN ZIJN DUS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

4. AANDACHT VOOR PRIVACY
Het beleid van Velcro Companies is erop gericht dat wordt voldaan aan alle toepasselijke wetgeving op gebied van privacy- en gegevensbescherming. Velcro Companies verkoopt en verspreidt uw persoonlijke identificeerbare gegevens niet of stelt deze niet beschikbaar aan derden zonder uw uitdrukkelijke instemming, met uitzondering voor zover dit op grond van wetgeving verplicht of voor Velcro Companies noodzakelijk is om producten en diensten aan u te leveren. Velcro Companies erkent het belang van het beschermen van informatie die via de Website wordt verzonden en spant zich in om beveiligingsmaatregelen te nemen voor het beschermen van dergelijke informatie. Velcro Companies kan echter niet garanderen dat elektronische handel of communicatie volledig veilig is. Velcro Companies neemt naar redelijkheid maatregelen die erop gericht zijn alle persoonlijke identificeerbare of klantspecifieke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.

5. GEKOPPELDE SITES
Deze Website bevat mogelijk links naar websites van derden. Velcro Companies onderschrijft of beheert dergelijke websites niet en aanvaart geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enig gebruik dat u van dergelijke websites maakt of van goederen of diensten die u van dergelijke websites aanschaft. Daarnaast mag u voor geen enkel deel van deze Website een link plaatsen of monteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Velcro Companies.

6. VERSTREKKING VAN INFORMATIE
VELCRO USA INC. (VELCRO COMPANIES) WENST GEEN VERTROUWELIJKE GEGEVENS OF EIGENDOMSINFORMATIE VAN U TE ONTVANGEN VIA DEZE WEBSITE, TENZIJ U EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST HEBT DIE IS ONDERTEKEND DOOR VELCRO COMPANIES EN DIE VERBAND HOUDT MET HET DELEN VAN DERGELIJKE INFORMATIE.  DOOR AAN VELCRO COMPANIES INFORMATIE TE VERSTREKKEN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE OPMERKINGEN, SUGGESTIES, IDEEËN, AFBEELDINGEN OF OVERIGE INFORMATIE, VIA DEZE WEBSITE OF ANDERSZINS VIA ELEKTRONISCHE MIDDELEN, ZONDER EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET VELCRO COMPANIES IN VERBAND DEZE VERSTREKKING, BEGRIJPT U EN STEMT U ERMEE IN DAT VELCRO COMPANIES EXCLUSIEF EIGENDOM HEEFT VAN ALLE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE RECHTEN VAN DERGELIJKE INFORMATIE, ZONDER TEGENPRESTATIE OF ANDERE VERPLICHTING JEGENS U, EN DOET U ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP DERGELIJKE INFORMATIE EN STEMT U ERMEE IN DERGELIJKE RECHTEN NIET UIT TE OEFENEN JEGENS VELCRO COMPANIES.

7.  SCHADELOOSSTELLING
Als tegenprestatie voor toegang tot deze Website stemt u ermee in om Velcro Companies te vrijwaren van en schadeloos te stellen met betrekking tot dreigend of werkelijk verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten (waaronder naar redelijkheid advocatenhonoraria), geleden of opgelopen door Velcro  Companies, voortvloeiend uit uw schending van de Bepalingen van de Website of uw nalatige, opzettelijke, frauduleuze of onrechtmatige handeling of nalatigheid in verband met uw gebruik van deze Website.

Meer informatie
Voor vragen over onze juridische informatie kunt u ons e-mailen op legal@velcro.com.